Generalforsamling 2020

Landsforeningen Multipel System Atrofi, referat af generalforsamlingen d. 26. marts 2020 kl. 16.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens mundtlige beretning
 3. Godkendelse af regnskab og budget
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse
  Bestyrelsen foreslår valg af Connie Olsen
 1. Valg af suppleant
  Bestyrelsen foreslår valg af Ejnar Frederiksen
 1. Eventuelt

Den 16. marts udsendte formand Birgit Meister følgende besked:

Af hensyn til den situation udbredelsen af Corona virus og dermed sygdommen covid-19 har medført i Danmark, samt regeringens og myndighedernes indførte forholdsregler, har vi i bestyrelsen valgt at ændre forløbet, og jeg anmoder derfor om fuldmagt til at afholde generalforsamlingen den pågældende dag.

Hvis jeg ikke hører andet, går jeg ud fra, at generalforsamlingen kan afholdes I henhold til den udsendte dagsorden.

Da ingen havde indvendinger, blev generalforsamlingen derfor afholdt som planlagt; dog alene med deltagelse af formand Birgit Meister og foreningens revisor Jens Olsson. 

 

Ad. 1.

Grundet de særlige omstændigheder udgik dette punkt.

 

Ad. 2.

I forbindelse med beskeden af 16. marts 2020 blev der givet følgende orientering:

Formandens beretning, herunder orientering om de medlemmer, der er afgået ved døden i årets løb, samt orientering om det betydningsfulde arbejde for pårørende, som har udgjort en betydelig del af vores vigtige arbejde for patienter og pårørende. Der er i kommunerne kommet meget fokus på pårørendes indsats, flere har nu ansat pårørendekonsulenter.

 

Efterfølgende har Birgit Meister skrevet følgende:

Kære Alle,

Så er vores MSA generalforsamling vel overstået.  Og jeg takker alle varmt for arbejdet i det forløbne år til støtte og gavn for patienter og pårørende, og jeg ønsker alle velkommen til det nye MSA år.

Lad os håbe, at den svære Corona-situation får en ende, og at vi igen kan mødes i arbejdet for vore medlemmer.

Revisor Jens Olsson og jeg udgjorde generalforsamlingens kerne, og jeg fik skrevet under på de relevante papirer på den rigtige dato. Tak Jens for din store og bestandige støtte til foreningen.

Nu ligger papirerne klar til de øvrige underskrifter, når vi mødes næste gang. Vi har berammet møde til den 27. maj, og så må vi se, om det kan lade sig gøre, eller om vi skal på den anden side sommeren.

Jeg vil gerne sende en varm velkomst til Connie Olsen, der nu er trådt ind i bestyrelsen, vi glæder os alle til samarbejdet.

Og tak til Ejnar Frederiksen, der nu er valgt som vores suppleant. Tak for dit store arbejde med blandt andet pårørende møderne, og dine altid indsigtsfulde kommentarer og forslag til vores emner, vi glæder os meget til, det kan fortsætte.

En meget varm tak til revisor Palle Dujardin, der igen har  påtaget sig at være vores uundværlige bogholder. Det er altid en glæde at mødes om foreningens tal og lister, og vide, at alt har været igennem Palles kyndige hænder og skarpe blik. Palle har været den trofaste regnskabs-støtte for os i mange år, og hans interesse for og kendskab til foreningen er uvurderlig.

Og tak til vores dirigent Peter Lambert. I år måtte vi jo desværre undvære Peter for bordenden, men jeg er taknemmelig for, at du tilrettelagde vores generalforsamlings forløb i disse svære tider og foreslog den model, vi kunne bruge.

Således er vi nu rustet til et nyt år for MSA patienterne og deres pårørende. Vi ved, denne tid er meget svær for mange med MSA sygdommen. Pårørende kan ikke regelmæssigt besøge deres sygdomsramte på plejehjemmene, og den hjælp kommunerne kan tilbyde i hjemmene er naturligvis også stærkt berørt af et nedlukket samfund og bekymringerne for smitte.

Det er ansvarsfuldt og positivt at stille sig til rådighed for en lille forening, der bygger på frivillighed, og for patienter, der uforvarende er havnet i en meget vanskelig fase af deres liv.

Af hjertet TAK til alle der støtter det arbejde.

 

Ad. 3.

Regnskab 2019

Aktiver: 545.340 kr.

Passiver: 545.340 kr.

Egenkapital: 519.818 kr.

Årets resultat: 4664,00 kr.

 

Budget 2020

Indtægter: 70.000 kr.

Udgifter: 68.000 kr.

 

 

Ad. 4.

Der er ingen indkomne forslag.

 

Ad. 5.

Connie Olsen er valgt til bestyrelsen.

 

Ad. 6.

Ejnar Frederiksen er valgt til suppleant.

 

Ad. 7.

Grundet de særlige omstændigheder udgik punktet.

 

Referent: Inge Broberg Vium